โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 ชุด ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี

แผนที่
ข้อมูลโครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 ชุด
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี
ธรณีพิบัติภัย เป็นภัยที่เกิดตามธรรมชาติ อาทิ ดินถล่ม ดินไหล แผ่นดินไหว และหลุมยุบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธรณีพิบัติภัยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เกิดเหตุ ขนาด และความรุนแรงของธรณีพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยได้ทวีความรุนแรงและมีความถี่ของการเกิดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากธรณีพิบัติจำเป็นต้องประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยของพื้นที่ต่างๆ กำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติต่างๆ หาแนวทางหรือมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งสร้างระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่อาศัยข้อมูลที่มีความถูกต้อง และทันสมัย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำมาเป็นระบบป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นกรมทรัพยากรธรณีในฐานะหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีภารกิจในการศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ทั่วประเทศ มีจำเป็นต้องวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เตือนภัยหลากหลายประเภท เพื่อสนับสนุนการติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่ม
สถานที่ตั้ง
ชื่อ ที่อยู่ บันทึก
ข้อมูลล่าสุดและการแจ้งเตือน
สถานที่ตั้ง ปริมาณน้ำฝน
(มม.)
แรงดันน้ำ
(kpa.)
แรงดันน้ำ
(มรทก.)
การเคลื่อนตัวของ
มวลดิน IPI-1(มม.)
การเคลื่อนตัวของ
มวลดิน IPI-2(มม.)
การแจ้งเตือน
จ.น่าน-บ่อหลวง(BKT-02)
จ.น่าน-บ้านนากอก(PF1-02)
จ.แม่ฮ่องสอน-บ้านสบป่อง(PMP-01)
จ.ลำปาง-บ้านทุ่งปง(TK-01)
จ.ลำปาง-บ้านแม่แจ๋ม(JS-01)
จ.ลำปาง-บ้านป่าคา(MJ-01)
จ.เชียงราย-บ้านห้วยไร่สามัคคี(MFL-01)
จ.เชียงราย-บ้านสันติคีรี(MSO-02)
จ.เชียงราย-บ้านหินแตก(MSI-02)
จ.เชียงใหม่-ภูพิงค์(ST-01)
จ.เชียงใหม่-ดอยสุเทพฯ(ST-02)
จ.เชียงใหม่-บ้านยาง(MGN-01)
จ.อุตรดิตถ์-บ้านผามูบ(MP-01)
จ.อุตรดิตถ์-บ้านห้วยเรือ(MP-02)
จ.อุตรดิตถ์-บ้านห้วยใต้ (MP-03)
จ.พัทลุง-บ้านลำสินธุ์(LS-01)
จ.พัทลุง-บ้านนาเหรน(KCL-01)
จ.กระบี่-บ้านเทพพนม(KPN-01)
จ.กระบี่-บ้านบางสร้าน(NAK-02)
จ.กระบี่-บ้านหน้าหม้อ(KBN-02)
จ.สุราษฎร์ธานี-บ้านสวนทุเรียน (MR-01)
จ.สุราษฎร์ธานี-บ้านหัวถนน(MR-02)
จ.ภูเก็ต-บ้านมอญ(PT-01)
จ.ภูเก็ต-บางชีเหล้า(KR-01)
จ.นครศรีธรรมราช-บ้านคีรีวงศ์(KL-01)
ค่าระดับการเดือนภัย