โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 ชุด ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี

แผนที่
ข้อมูลโครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 ชุด
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี
ธรณีพิบัติภัย เป็นภัยที่เกิดตามธรรมชาติ อาทิ ดินถล่ม ดินไหล แผ่นดินไหว และหลุมยุบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธรณีพิบัติภัยอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เกิดเหตุ ขนาด และความรุนแรงของธรณีพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยได้ทวีความรุนแรงและมีความถี่ของการเกิดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากธรณีพิบัติจำเป็นต้องประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยของพื้นที่ต่างๆ กำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติต่างๆ หาแนวทางหรือมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งสร้างระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่อาศัยข้อมูลที่มีความถูกต้อง และทันสมัย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำมาเป็นระบบป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นกรมทรัพยากรธรณีในฐานะหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีภารกิจในการศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ทั่วประเทศ มีจำเป็นต้องวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เตือนภัยหลากหลายประเภท เพื่อสนับสนุนการติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยดินถล่ม
สถานที่ตั้ง
ชื่อ ที่อยู่ บันทึก
ข้อมูลล่าสุดและการแจ้งเตือน
สถานที่ตั้ง ปริมาณน้ำฝน
(มม.)
แรงดันน้ำ
(kpa.)
แรงดันน้ำ
(มรทก.)
การเคลื่อนตัว
ของมวลดิน IPI-1(มม.)
การเคลื่อนตัว
ของมวลดิน IPI-2(มม.)
การแจ้งเตือน
บ่อหลวง(BKT-02)
บ้านนากอก(PF1-02)
บ้านห้วยล้อม(PF2-01)
บ้านทุ่งปง(TK-01)
บ้านป่าคา(JS-01)
บ้านแม่แจ๋ม(MJ-01)
บ้านสันติคีรี(MSO-01)
บ้านหินแตก(MSI-02)
บ้านห้วยไร่สามัคคี(MFL-01)
บ้านลำสินธุ์(LS-01)
บ้านนาเหรน(KCL-01)
บ้านเทพพนม(KPN-01)
บ้านบางสร้าน(NAK-02)
บ้านหน้าหม้อ(KBN-02)
บ้านยาง(MGN-01)
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธทีปังกร(SNI_01_SM1)
สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิติ(PKT_01_DTM)
พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด(PKT_02_KRN)
สถานีวิจัยดอยปุย(CMI_01_DPY)
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ(CMI_02_DST)
พื้นที่คุณวินัย โก๊ะกอย(UTH_01_PM)
พื้นที่นางสมเด็จ ใจทา(UTH_02_HR)
พื้นที่นายประวิทย์ หลวงฤทธิ์(UTH_03_HT)
พื้นที่นายนิพนธ์ ถนิมสุทธิ(NRT_01_KLN)
ทีปภาวันธรรมสถาน(SNI_02_SM2)
ค่าระดับการเดือนภัย